Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

LRE (Loty Rakiet Eksperymentalnych)

O imprezie

Loty Rakiet Eksperymentalnych to wydarzenie, podczas którego testowane są rakiety eksperymentalne i odbywają się loty badawcze z ładunkiem użytecznym. LRE zazwyczaj odbywa się 2 razy w roku (wiosną i jesienią) na poligonie w Drawsku Pomorskim gdzie maksymalny pułap wynosi 15 km. Impreza ma charakter zamknięty, uczestnictwo jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu zgłoszenia. Wstęp jest darmowy dla członów PTR. Osoby niezrzeszone obowiązuje opłata za uczestnictwo w wysokości 20zł/osoba. Goście z zagranicy obciążeni są opłatą 25 euro i wymagają zgłoszenia minimum 1 miesiąc przed terminem imprezy w celu weryfikacji przez kontrwywiad.

Poniżej znajdziesz formularze zgłoszeniowe oraz zasady i warunki LRE. Jeśli chcesz wziąć udział w imprezie zapoznaj się najpierw z Zasadami i Warunkami LRE oraz z Kodeksem Bezpieczeństwa RDM.

Zgłoś każdą rakietę osobno, za pośrednictwem formularza “FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RAKIETY”,
a następnie wypełnij “FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY”.

W punkcie zbiórki przed wjazdem na poligon należy zgłosić się do kierownika startów i podpisać osobiście formularze zgłoszeniowe, które będzie miał przy sobie wydrukowane dla każdego uczestnika.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie starty powinny odbywać się pod kątem minimum 3 stopnie od pionu w kierunku centralnej części poligonu.

Dla lotów powyżej pułapu 3km należy przesłać planowany profil lotu z odległością miejsca lądowania od startu w przypadku zadziałania i nie zadziałania systemu odzysku.

W przypadku rakiet napędzanych silnikami własnej konstrukcji wymagamy również przesłania wykresu ciągu z hamowni.

 • najbliższy termin startów: 10-11.12.2022
 • miejsce startów: Poligon w Drawsku Pomorskim, Pas Mielno
 • maksymalny pułap lotu: 15 km (nieprzekraczalny)
Wybierz formularz, wypełnij i wyślij

  DATA STARTU

  Stage 1

  Stage 2

  Stage 3

  Średnica [mm] :

  Długość [mm] :

  Waga początkowa [kg] :

  Waga po wypaleniu [kg] :

  Impuls całkowity silnika [Ns] :

  Typ silnika:

  Czas pracy (/zwłoka) [s]:

  Stabilność [kaliber]:

  Opis układu odzysku:

  [bws_google_captcha]


   DATA WYDARZENIA

   Uczestnik:

   Funkcja:KierownikCzłonek zespołu

   DATA URODZENIA

   Planowane projekty:

   Ja, niżej podpisany(a), zaświadczam, że wszystkie dane podane w Formularzu są zgodne z prawdą. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się, zrozumiałem(am), i akceptuję postanowienia „Zasad i Warunków Uczestnictwa w Imprezie LRE”, jak również „Kodeksu Bezpieczeństwa RDM”.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu rejestracji zgłoszenia na Loty Rakiet Eksperymentalnych (LRE) przez Polskie Towarzystwo Rakietowe oraz przez podmioty trzecie.
   [recaptcha]


   Zasady i Warunki Uczestnictwa w Imprezie LRE

   Definicje:

   LRE (Loty Rakiet Eksperymentalnych) jest imprezą zorganizowaną w związku ze startami rakiet eksperymentalnych, zbudowanych przez amatorskie zespoły konstruktorskie w ramach Polskiego Towarzystwa Rakietowego (PTR), jak również w ramach innych polskich lub zagranicznych organizacji dopuszczonych do wzięcia udziału w imprezie.

   Informacje ogólne:

   Planowany termin(terminy), lokalizacja i maksymalny pułap lotów dla konkretnych imprez LRE jest każdorazowo, osobno ogłaszany przez PTR jako Organizatora imprezy.

   Wymogi odnośnie rakiet:

   Rakieta eksperymentalna, zaakceptowana do odbycia lotu, musi spełniać następujące warunki:

   • jest wyposażona w niezawodny system odzysku, który gwarantuje bezpieczne lądowanie na terenie poligonu,
   • jest wyposażona w system lokalizacji pozwalający odnaleźć rakietę po wylądowaniu,
   • stwarza jak najmniejsze zagrożenie pożarowe zarówno podczas startu jak i w rejonie lądowania,
   • użyte materiały i rozwiązania konstrukcyjne muszą być przyjazne środowisku.

   Zespoły składające się z członków będących zgłoszonymi uczestnikami mogą wziąć udział w imprezie LRE po spełnieniu następujących zasad i warunków:

   I Zasady uczestnictwa

   1 Zespół i kierownik zespołu

   a) Zespół musi składać się z przynajmniej dwóch członków, z których jeden występuje jako kierownik zespołu i jest odpowiedzialny za jego organizację oraz pozostaje w stałym kontakcie z Organizatorem. Maksymalna ilość członków zespołu nie może przekraczać 30 osób.

   UWAGA: Zespoły zawierające 4 członków i więcej zobowiązane są wyznaczyć jedną osobę która będzie pilnowała wyznaczonego punktu (wyznaczonego przez wojsko) celem nie wpuszczania na poligon osób nieuprawnionych. Osoby te muszą być dostępne już dzień przed wydarzeniem ze względu na prowadzone szkolenie przez Wojsko Polskie.

   b) Na dwa miesiące przed rozpoczęciem imprezy LRE kierownik zespołu jest zobowiązany wypełnić i wysłać dostępny na stronie rakiety.org.pl formularz “Zgłoszenie startu rakiety w ramach imprezy LRE”. Dokumentacja ta powinna zawierać:

   • wyniki symulacji lotu łącznie z takimi parametrami lotu jak: pułap, prędkość opadania, czas lotu oraz odległość przewidywanego miejsca lądowania od miejsca startu,
   • projekt rakiety łącznie z: danymi konstrukcyjnymi, parametrami silnika(silników), wyposażeniem elektronicznym, opisem systemu odzysku, metodą lokalizacji rakiety po wylądowaniu, parametrami stabilności rakiety.

   c) W przypadku każdej zmiany danych wymienionych powyżej, kierownik zespołu zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Organizatorowi zmienione, aktualne dane za pośrednictwem formularza.

   2. Uczestnikiem imprezy LRE jest członek zespołu, który:

   a) ukończył przynajmniej 18 rok życia;

   b) wypełnił i wysłał “Formularz Zgłoszeniowy LRE”

   c) zapoznał się z dokumentami „Zasady i Warunki Uczestnictwa” i „Kodeks Bezpieczeństwa RDM”)

   d) podpisał osobiście, dostępny u kierownika startów wydrukowany “Formularz Zgłoszeniowy LRE”

   e) uiścił opłatę startową u kierownika startów lub na konto bankowe PTR (nie dotyczy członków PTR) w wysokości:

   • 20zł osoby niezrzeszone w PTR posiadające obywatelstwo polskie
   • 25 euro osoby niezrzeszone w PTR nieposiadające obywatelstwa polskiego

    

   3. W przypadku wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia dodatkowych informacji od uczestnika lub zespołu.

   II Warunki uczestnictwa

   §1

   1. Przez udział w startach rakiet (zwanych dalej Eksperymentem Rakietowym), należy rozumieć każdy udział w czynnościach na określonej nieruchomości bezpośrednio zmierzających do spowodowania startu rakiety z tej nieruchomości, jeżeli takie korzystanie z tych nieruchomości odbywa się w wyniku uzgodnień pomiędzy Organizatorem a właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
   1. Uczestnik jest świadomy poważnego zagrożenia powstania szkód lub krzywdy w związku ze startami rakiet wobec Uczestnika, Organizatora, właściciela poligonu i osób trzecich.
   1. Uczestnik oświadcza, że w trakcie Eksperymentu Rakietowego, zobowiązuje się do powstrzymania się od działań lub zaniechań mogących uniemożliwić Organizatorowi przestrzeganie zobowiązań względem właściciela lub zarządzającego nieruchomością stanowiącej miejsce Eksperymentu Rakietowego.
   1. Uczestnik zobowiązuje się do:
   2. przestrzegania postanowień „Kodeksu Bezpieczeństwa RDM” oraz niniejszych „Zasad i Warunków LRE” znajdujących się na stronie internetowej Organizatora (www.rakiety.org.pl);
   3. umożliwienia Organizatorowi weryfikacji rakiet pod względem zgodności z dostarczona uprzednio dokumentacją;
   4. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo lub ryzyko strat;
   5. przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż. obowiązujących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub właściwych dla danej nieruchomości, na której przeprowadzane są Eksperymenty Rakietowe;
   6. powstrzymania się od dotykania, przenoszenia i zbierania znalezionych niewybuchów, niewypałów lub innych przedmiotów takich jak: pociski, bomby, granaty, spłonki, zapalniki, materiały wybuchowe;
   7. w przypadku znalezienia przedmiotów wymienionych w pkt. 9. poinformowania o tym fakcie Organizatora, właściciela lub zarządcy nieruchomości stanowiącej miejsce Eksperymentu Rakietowego oraz wskazania rejonu odnalezienia;
   8. pozostawienia nieruchomości stanowiącej miejsce Eksperymentu Rakietowego oraz infrastrukturę na tej nieruchomości w stanie nienaruszonym ponad stan będący naturalna konsekwencja prawidłowo i zgodnie z niniejszym porozumieniem przeprowadzonego Eksperymentu Rakietowego.

   §2

   1. Strony postanawiają, że z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi wobec Uczestnika żadnej odpowiedzialności w związku z jego udziałem w Eksperymencie Rakietowym. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody lub krzywdy wyrządzone Uczestnikowi wskutek przeprowadzenia Eksperymentu Rakietowego, chyba, że takie szkody lub krzywdy zostaną wyrządzone umyślnie.
   1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Uczestnika, w tym za szkody wyrządzone przez Uczestnika osobom trzecim. W wypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń wobec Organizatora w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami, Uczestnik zobowiązuje sie zwolnić Organizatora z obowiązku świadczenia wynikającego z odpowiedzialności za szkodę lub krzywdę powstała w wyniku tych działań lub zaniechań i jest odpowiedzialny względem Organizatora za to, że osoby trzecie, w tym Skarb Państwa, nie będą żądać od Organizatora wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę lub krzywdę powstałe w wyniku tych działań lub zaniechań. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia Organizatorowi wszelkich informacji i wsparcia w toku sporu (sadowego lub pozasądowego) związanego z opisanymi wyżej roszczeniami oraz do podjęcia wszelkich przewidzianych przepisami prawa kroków zmierzających do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora, a także do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opisanymi powyżej roszczeniami, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej.

   §3

   Strony ustalają, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody związane z odwołaniem imprezy LRE.

   §4

   Organizator przyjmuje zobowiązania Uczestnika zawarte w niniejszych Zasadach i Warunkach, określających warunki porozumienia miedzy stronami.

   §5

   Niniejsze zasady i warunki podlegają prawu polskiemu. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Strony niniejszego Porozumienia poddają mogące wyniknąć z niego sprawy jurysdykcji sądów polskich.

   §6

   Niniejsze prawne i organizacyjne regulacje zostały sporządzone w języku angielskim i polskim. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy angielską i polską wersją językową, decydująca będzie wersja polska.