Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Licencje

REGULAMIN NADAWANIA „LICENCJI STARTOWEJ RDM"

Formularz zgłoszenia lotu na Licencję Startową RDM (PDF)

§1. LICENCJA STARTOWA RDM.

1. LICENCJĘ STARTOWĄ RDM klasy I, II lub III ( w skrócie LICENCJA ) nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Rakietowe”.

2. LICENCJA STARTOWA jest imiennym dokumentem ważnym w połączeniu z aktualną LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ „Polskiego Towarzystwa Rakietowego”, stwierdzającym uprawnienia posiadającej ją osoby do wykonywania lotów modelami Rakiet Dużej Mocy w zakresie sprecyzowanym postanowieniami niniejszego regulaminu. LICENCJA taka ma numer zgodny z numerem LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ „PTR”

3. Inną formą LICENCJI STARTOWEJ może być znak graficzny określony niniejszym regulaminem, umieszczony bezpośrednio na LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ „PTR” jako wpis.

4. LICENCJĘ STARTOWĄ RDM może otrzymać:

  • pełnoletni, zwyczajny Członek „Polskiego Towarzystwa Rakietowego”.
  • małoletni , zwyczajny Członek „Polskiego Towarzystwa Rakietowego”, pod warunkiem , że ma ukończone 16 lat życia oraz jego prawny opiekun wyrazi pisemną zgodę na budowę przez niego i starty modelami RDM.
  • Członek honorowy „Polskiego Towarzystwa Rakietowego”

§2. Ważna LICENCJA STARTOWA RDM wymagana jest jeżeli:

Członek Polskiego Towarzystwa Rakietowego:

1. Wykonuje starty modelem napędzanym zespołem wielu silników o łącznym Impulsie Całkowitym powyżej 160 Ns,

lub

2. Wykonuje starty modelem napędzanym pojedynczym silnikiem o Impulsie Całkowitym powyżej 160 Ns

lub

3. Wykonuje starty modelem napędzanym przez rakietowy silnik hybrydowy lub zespół takich silników o Impulsie Całkowitym powyżej 160 Ns .

§3 LICENCJA STARTOWA RDM może zostać nadana w jednej z trzech klas, różniących się między sobą zakresem uprawnień.

1. Klasa I (pierwsza ) oznaczona znakiem *
Uprawnia do użytkowania modeli RDM napędzanych silnikami na stały materiał pędny o Impulsie Całkowitym w klasie H lub I oraz do posiadania i zakupu wymienionych silników klasy H do I.

2. Klasa II ( druga ) oznaczona znakiem **
Uprawnia do użytkowania modeli RDM napędzanych silnikami na stały materiał pędny o Impulsie Całkowitym w klasach: J,K,L oraz do posiadania i zakupu wymienionych silników. Uprawnienia klasy II jako wyższe zawierają w sobie także uprawnienia klasy I.

3. Klasa III ( trzecia ) oznaczona znakiem ***
Uprawnia do użytkowania modeli RDM napędzanych silnikami na stały materiał pędny o Impulsie Całkowitym w klasach: M, N i O oraz do posiadania i zakupu wyżej wymienionych silników. Uprawnienia klasy III jako najwyższe zawierają w sobie także uprawnienia klas I i II.

§4 Nadawanie LICENCJI STARTOWEJ RDM odbywa się w trzech etapach odpowiadających wymienionym w § 3 ust.1,2 i 3 klasom, przy czym żaden z tych etapów nie może zostać pominięty, czyli nadanie wyższej klasy wymaga od kandydata posiadania ważnej LICENCJI STARTOWEJ RDM klasy bezpośrednio niższej od tej o którą się on ubiega.

1. Klasa I
• Aby ubiegać się o nadanie LICENCJI STARTOWEJ klasy I kandydat musi zdać egzamin teoretyczny w formie testu
• wykonać zbudowanym przez siebie modelem w pełni udany lot w obecności komisji egzaminacyjnej.

2. Klasa II
• Wymaga posiadania przez kandydata ważnej LICENCJI STARTOWEJ RDM klasy I,
• zaliczenia egzaminu teoretycznego
• wykonania modelem napędzanym silnikiem klasy J, K lub L w pełni udanego lotu w obecności komisji egzaminacyjnej.

3. Klasa III wymaga:
• posiadania przez kandydata ważnej LICENCJI STARTOWEJ RDM klasy II,
• zdania przez kandydata egzaminu teoretycznego z zagadnień prawnych
• przedłożenia komisji egzaminacyjnej dokumentacji projektowej modelu rakiety,
• dokonania oględzin modelu rakiety przed lotem przez egzaminatorów zarówno pod kątem prawidłowego zaprojektowania jak i jakości wykonania,
• wykonania sprawdzonym wcześniej modelem w pełni udanego lotu.

§5 Wymagania formalne

1. Osoby ubiegające się o LICENCJĘ STARTOWĄ klasy I muszą spełniać wymagania §1ust.1 albo ust.2 niniejszego regulaminu. Potwierdza to przedłożony komisji egzaminacyjnej dokument tożsamości a więc: Dowód Osobisty lub Paszport.

2. Osoba musi być pełnoprawnym członkiem PTR okazując podczas egzaminu ważną legitymację członkowską PTR

3. Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć komisji egzaminacyjnej pisemną zgodę swojego prawnego opiekuna.

4. Osoby ubiegające się o LICENCJĘ STARTOWĄ klas wyższych , muszą udokumentować komisji egzaminacyjnej posiadanie LICENCJI STARTOWEJ niższej klasy.

5. Gotowość przystąpienia do egzaminu licencyjnego na klasę III LICENCJI STARTOWEJ musi być formalnie zgłoszona pismem do Zarządu Głównego PTR. Zarząd Główny PTR w porozumieniu z osobą ubiegającą się o LICENCJĘ STARTOWĄ wyznacza miejsce i czas egzaminu, miejsce i czas odbycia lotu egzaminacyjnego a także miejsce i czas przeglądu modelu oraz innych procedur formalnych związanych z przebiegiem egzaminu licencyjnego. Wszystkie warunki i ograniczenia nałożone przez PTR muszą być spełnione i przestrzegane.

6. Silniki używane podczas egzaminów muszą posiadać ważne certyfikaty akceptowane przez PTR.
Silniki winny posiadać jednoznaczne określenie:
a) nazwy producenta,
b) klasy silnika,
c) średniego ciągu silnika,
d) czasu pracy silnika.

§6 Komisja egzaminacyjna

1. Komisja egzaminacyjna składa się z dwóch osób, które ukończyły 18 lat i są pełnoprawnymi członkami PTR. Członkowie komisji egzaminacyjnej muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez Zarząd Główny PTR.

2. Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminacyjnej musi posiadać ważną LICENCJĘ STARTOWĄ klasy równej lub wyższej od klasy o którą się ubiega kandydat zdający egzamin.

3. Podczas testu praktycznego wymaga się obecności dwóch członków Komisji egzaminacyjnej. Zaliczenia lotu nie można uzyskać na podstawie relacji nagranej kamerą Video.

4. Egzamin klasyfikacyjny na klasę I LICENCJI STARTOWEJ może prowadzić jeden egzaminator.

§7 Egzamin licencyjny i klasyfikacja.

1. Egzamin licencyjny i klasyfikacja może być przeprowadzona w dowolnym momencie, na imprezie zorganizowanej przez PTR w terenie spełniającym wymogi PTR, przy czym postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.

2. Osoby podejmujące próby klasyfikacyjne muszą zgłosić model rakiety i zadeklarować, że chcą użyć go do próby klasyfikacyjnej. Model może być zbudowany od podstaw lub złożony z gotowego zestawu. Model musi być skonstruowany w taki sposób, aby jego konstrukcja gwarantowała bezpieczne wykonanie lotu i była w pełni odporna na siły mogące wystąpić podczas lotu. Podczas prób klasyfikacyjnych osoba przystępująca do nich musi posłużyć się własnym modelem. Nie może być on wykorzystany przez inne osoby celem uzyskania klasyfikacji. Ponadto podczas próby klasyfikacyjnej w modelach muszą zostać użyte systemy odzysku, które zazwyczaj obejmują odzysk na spadochronie.

3. Osoba ubiegająca się o LICENCJĘ STARTOWĄ Klasy I musi wykazać się zdolnością do budowania i wykonania lotu rakiety zawierające przynajmniej jeden silnik o impulsie całkowitym w klasie H lub I . Modele wykorzystane do próbnych lotów klasyfikacyjnych na klasę I nie mogą zawierać silników przekraczających 640 Ns Impulsu Całkowitego. W przypadku wiązki silników model musi zawierać choć jeden silnik klasy H lub I. Kombinacje silników klasy D, E, F lub G, które spełniają wymagania co do sumarycznego Impulsu Całkowitego dla klasy I nie kwalifikują się jako model do klasyfikacji, jeśli nie zawierają co najmniej jednego silnika klasy H lub I. Stosowanie silników wielokrotnego użytku jest dozwolone pod warunkiem, że kandydat poprawnie złoży taki silnik w obecności członków komisji egzaminacyjnej.

4. Podczas poszczególnych prób klasyfikacji muszą również zostać wypełnione odpowiednie dokumenty i to przed rozpoczęciem egzaminu licencyjnego.

5. Model rakiety zostanie poddany kontroli bezpieczeństwa przed każdym lotem egzaminacyjnym. Podczas kontroli bezpieczeństwa modelarz będzie zobowiązany do ustnych odpowiedzi w kwestiach technicznych związanych z bezpieczeństwem i budową swojego modelu. Pytania mogą obejmować (choć nie tylko) dane charakterystyczne modelu, a więc położenia środka ciężkości i środka parcia, zastosowanej metody określenia stabilności modelu i interpretacji parametrów silnika rakiety. Komisja egzaminacyjna będzie zobowiązana do wstępnego skontrolowania prawidłowości wykonania odpowiednich podzespołów oraz całej rakiety wykazując, czy model spełnia wymogi bezpieczeństwa pod kątem stabilności i wytrzymałości.

6. Start rakiety do lotu, którego celem jest uzyskanie odpowiedniej klasy LICENCJI STARTOWEJ musi zostać przeprowadzony w obecności członków komisji egzaminacyjnej PTR. Stabilność lotu, rozmieszczenie i działanie systemu odzysku powinny być uwzględniane przy ocenie bezpieczeństwa lotu. Lot modelem, w których wystąpią uszkodzenia kadłuba, silników rakietowych, i / lub systemu odzysku nie będzie uważane za lot bezpieczny co skutkuje nie zaliczeniem lotu próbnego.

7. Po odbyciu lotu próbnego model musi być dostarczony komisji egzaminacyjnej i poddany ponownej kontroli w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Jeśli komisja egzaminacyjna uzna, że model można użyć bez naprawy do kolejnego lotu oznacza to, że lot próbny został zaliczony.

8. Komisja egzaminacyjna podpisując arkusz egzaminacyjny stwierdza, że egzamin licencyjny został pomyślnie zakończony.

9. Wszystkie dokumenty wymienione w ust.8 niniejszego paragrafu, opatrzone stosownymi adnotacjami, muszą zostać przez komisję egzaminacyjną zwrócone do Biura Zarządu PTR. Nie są przy tym wymagane żadne opłaty. Arkusz egzaminacyjny musi być zwrócony przez komisję egzaminacyjną do Biura Zarządu „PTR” indywidualnie albo za pośrednictwem organizatorów zlotu na którym przeprowadzono egzaminy. Zarząd Główny „PTR”, na najbliższym terminowo posiedzeniu, podejmuje w trybie postanowienia decyzję o nadaniu LICENCJI STARTOWEJ lub podwyższeniu jej klasy. Decyzja ta skutkuje aktualizacją bazy danych „PTR” i wydaniem LICENCJI STARTOWEJ odpowiedniej klasy jako odrębnego dokumentu, albo aktualizacją wpisu w LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ.

10. Fałszowanie przez osobę ubiegającą się danych lub oświadczeń potwierdzających poszczególne klasy LICENCJI spowoduje cofnięcie Licencji Startowej RDM. Fałszowanie danych lub oświadczeń przez komisję egzaminacyjną może spowodować cofnięcie członkom komisji uprawnień egzaminacyjnych a nawet wykluczeniem z szeregów PTR.

Formularz zgłoszenia lotu na Licencję Startową RDM (PDF)