Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Licencje

REGULAMIN NADAWANIA „LICENCJI STARTOWEJ RDM"

Wejście w życie: 28.05.2023
POBIERZ: Formularz zgłoszenia lotu na Licencję Startową RDM (PDF)

§1. LICENCJA STARTOWA RDM

1. LICENCJĘ STARTOWĄ RAKIET DUŻEJ MOCY (dalej “RDM”) klasy I, II lub III (dalej “Licencja”) nadaje zarząd stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Rakietowe” (dalej “PTR”) po przedstawieniu pozytywnej oceny z przebiegu egzaminu przez Komisję Egzaminacyjną.

2. Informacja o aktualnej posiadanej licencji startowej widnieje na Legitymacji Członkowskiej oraz zapisana jest w wewnętrznych dokumentach PTR.

3. Licencja jest wymagana każdorazowo gdy Członek PTR, wykonuje starty modelem napędzanym silnikiem lub zespołem wielu silników o łącznym Impulsie Całkowitym powyżej 160 Ns z zastrzeżeniem, że:

a) Licencja klasy I
Uprawnia do użytkowania modeli RDM napędzanych silnikami o Impulsie Całkowitym w klasie H lub I.

b) Licencja klasy II
Uprawnia do użytkowania modeli RDM napędzanych silnikami o Impulsie Całkowitym w klasach: J,K,L. Uprawnienia klasy II jako wyższe zawierają w sobie także uprawnienia klasy I.

c) Licencja klasy III
Uprawnia do użytkowania modeli RDM napędzanych silnikami o Impulsie Całkowitym w klasach: M, N i O. Uprawnienia klasy III jako najwyższe zawierają w sobie także uprawnienia klas I i II.

4. Nadawanie Licencji odbywa się w trzech etapach odpowiadających wymienionym klasom, przy czym żaden z tych etapów nie może zostać pominięty, czyli nadanie wyższej klasy wymaga od kandydata posiadania ważnej Licencji klasy bezpośrednio niższej od tej o którą się on ubiega.

 

§2. WYMOGI FORMALNE WOBEC KANDYDATÓW NA LICENCJĘ

1. Uprawnionym do złożenia egzaminu licencyjnego jest:
a) pełnoletni, członek zwyczajny „Polskiego Towarzystwa Rakietowego” albo

b) małoletni, członek Junior „Polskiego Towarzystwa Rakietowego”, pod warunkiem, że ma ukończone 16 lat oraz jego prawny opiekun wyrazi pisemną zgodę na budowę, start oraz udział w egzaminie licencyjnym albo

c) pełnoletni, członek honorowy „Polskiego Towarzystwa Rakietowego”.

2. Kandydaci ubiegający się o Licencję klas II albo III , muszą udokumentować Komisji Egzaminacyjnej posiadanie Licencji niższej klasy.

 

§3 WYMOGI LICENCYJNE

1. Klasa I
Aby ubiegać się o nadanie Licencji klasy I Kandydat musi:
   1) własnoręcznie i samodzielnie zbudować model rakiety egzaminacyjnej,
   2) wydrukować i uzupełnić Formularz lotu na licencję (LINK),
   3) okazać Komisji Egzaminacyjnej model do przeglądu przedlotowego,
   4) wykonać modelem, napędzanym silnikiem (lub zespołem silników, które łącznie będą posiadać Impuls Całkowity) klasy H lub I, w pełni udanego lotu w obecności Komisji Egzaminacyjnej,
   5) okazać Komisji Egzaminacyjnej odzyskany, nieuszkodzony model rakiety.

2. Klasa II
Aby ubiegać się o nadanie Licencji klasy II Kandydat musi:
   1) posiadać Licencję klasy I,
   2) własnoręcznie i samodzielnie zbudować model rakiety egzaminacyjnej,
   3) wydrukować i uzupełnić Formularz lotu na licencję (LINK),
   4) zdać egzamin teoretyczny (ustny lub pisemny w obecności Komisji Egzaminacyjnej),
   5) okazać Komisji Egzaminacyjnej model do przeglądu przedlotowego,
   6) wykonać modelem, napędzanym silnikiem (lub zespołem silników, które łącznie będą posiadać Impuls Całkowity) klasy J, K lub L, w pełni udanego lotu w obecności Komisji Egzaminacyjnej,
   7) okazać Komisji Egzaminacyjnej odzyskany, nieuszkodzony model rakiety.

3. Klasa III
a) Aby ubiegać się o nadanie Licencji klasy III Kandydat musi:
   1) posiadać Licencję klasy II,
   2) własnoręcznie i samodzielnie zbudować model rakiety egzaminacyjnej,
   3) uzupełnić Formularz lotu na licencję (LINK) oraz przygotować dokumentację rakiety i co najmniej miesiąc przed startem wysłać oba dokumenty mailowo na adres: biuro@rakiety.org.pl,
   4) okazać Komisji Egzaminacyjnej model do przeglądu przedlotowego,
   5) wykonać modelem, napędzanym silnikiem (lub zespołem silników, które łącznie będą posiadać Impuls Całkowity) klasy M, N lub O, w pełni udanego lotu w obecności Komisji Egzaminacyjnej,
   6) okazać Komisji Egzaminacyjnej odzyskany, nieuszkodzony model rakiety.

b) Zarząd PTR w porozumieniu z osobą ubiegającą się o Licencję klasy III wyznaczy miejsce i czas przeglądu modelu, miejsce i czas odbycia lotu egzaminacyjnego oraz innych procedur formalnych związanych z przebiegiem egzaminu licencyjnego.

4. Silniki używane podczas egzaminów powinny posiadać jednoznaczne określenie:
   1) nazwy producenta,
   2) klasy silnika,
   3) średniego ciągu silnika,
   4) czasu pracy silnika.

5. W przypadku użycia zespołu silników (tzw. klaster) wymaga się by podczas startu uruchomione zostały wszystkie silniki przewidziane i obliczone dla rakiety egzaminacyjnej.

§4 EGZAMIN
1. Egzamin licencyjny może być przeprowadzony w dowolnym momencie, na wydarzeniu zorganizowanym przez PTR w terenie spełniającym wymogi PTR po uzyskaniu zgody organizatorów podczas wydarzenia.

2. Kandydat przystępujący do egzaminu licencyjnego muszą zgłosić model rakiety i zadeklarować, że chcą użyć go w locie egzaminacyjnym. Model musi być skonstruowany w taki sposób, aby jego konstrukcja gwarantowała bezpieczne wykonanie lotu i była w pełni odporna na siły mogące wystąpić podczas lotu. Podczas egzaminu Kandydat musi posłużyć się własnym modelem. Nie może być on wykorzystany przez inne osoby celem uzyskania Licencji. Ponadto podczas egzaminu w modelach muszą zostać użyte systemy odzysku, które maksymalnie gwarantują bezpieczeństwo.

3. Model rakiety zostanie poddany przeglądowi przedlotowemu. Podczas przeglądu Kandydat będzie zobowiązany do ustnych odpowiedzi w kwestiach technicznych związanych z bezpieczeństwem i budową swojego modelu. Pytania mogą obejmować (choć nie tylko) dane charakterystyczne modelu, a więc położenia środka ciężkości i środka parcia, zastosowanej metody określenia stabilności modelu i interpretacji parametrów silnika rakiety. Komisja egzaminacyjna będzie zobowiązana do wstępnego skontrolowania prawidłowości wykonania odpowiednich podzespołów oraz całej rakiety wykazując, czy model spełnia wymogi bezpieczeństwa pod kątem stabilności i wytrzymałości.

4. Start rakiety egzaminacyjnej, musi zostać przeprowadzony w obecności członków Komisji Egzaminacyjnej. Stabilność lotu, rozmieszczenie i działanie systemu odzysku powinny być uwzględniane przy ocenie bezpieczeństwa lotu. Lot modelem, w których wystąpią uszkodzenia kadłuba, silników rakietowych, i / lub systemu odzysku nie będzie uważane za lot bezpieczny co skutkuje nie zaliczeniem lotu egzaminacyjnego.

5. Po odbyciu lotu egzaminacyjnego model musi być dostarczony Komisji Egzaminacyjnej i poddany ponownej kontroli w celu sprawdzenia jego stanu technicznego.

6. Egzamin uznaje się za zdany, gdy zostanie spełniony warunek stabilnego startu i lotu rakiety, a także odzyskania modelu rakiety w nienaruszonym stanie, pozwalającym na ponowny lot bez konieczności dokonywania napraw. Po dokonaniu przeglądu odzyskanej rakiety, Komisja Egzaminacyjna powiadomi Kandydata o pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

7. Komisja Egzaminacyjna podpisując arkusz egzaminacyjny stwierdza, że egzamin licencyjny został pomyślnie zakończony.

8. Wszystkie dokumenty, opatrzone stosownymi adnotacjami, muszą zostać przez Komisję Egzaminacyjną zwrócone do Biura Zarządu PTR indywidualnie albo za pośrednictwem organizatorów zlotu na którym przeprowadzono egzamin. Zarząd „PTR”, na posiedzeniu, podejmuje decyzję o nadaniu Licencji odpowiedniej klasy. Decyzja ta skutkuje aktualizacją bazy danych „PTR”.

§5 KOMISJA EGZAMINACYJNA
1. Komisja Egzaminacyjna składa się z co najmniej dwóch osób, które ukończyły 18 lat i są pełnoprawnymi członkami PTR.

2. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej wybierani są przez Zarząd PTR.

3. Przynajmniej jeden z członków Komisji Egzaminacyjnej musi posiadać ważną Licencję klasy równej lub wyższej od klasy o którą się ubiega Kandydat zdający egzamin.

4. Podczas egzaminu wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji Egzaminacyjnej.