Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Rakietowe

W dniu 05.02.2013 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Rakietowe. Rozpoczęło się o godz. 20.00 w drugim terminie – 30 min po pierwszym terminie.

W zebraniu udział wzięło 22 osoby: 21 członków zwyczajnych i 1 członek junior – załącznik nr 1 – lista obecności. Walne zebranie przeprowadzono przy użyciu komunikatora internetowego Skype.

Obrady otworzył Piotr Sewastianik przedstawiając porządek zebrania:
1.    Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.
2.    Sprawozdanie roczne Zarządu – podsumowanie finansowe roku 2012.
3.    Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
4.    Wybory członków Sądu Koleżeńskiego.
5.    Obniżenie składki członkowskiej do 50zł dla wszystkich członków.
6.    Wolne wnioski i dyskusja.
Przebieg walnego zebrania członków
1) Porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.
2) Wybór przewodniczącego zebrania. Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono Piotra Sewastianika. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie wybrano Piotra Sewastianik na przewodniczącego Walnego Zebrania.
3) Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w roku 2012. Odczytano sprawozdanie finansowe, poddano pod głosowanie Walnego Zebrania. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 21 głosów za.
4) Wybory członków Komisji Rewizyjnej. W związku z końcem kadencji Komisji Rewizyjnej, przeprowadzono wybory. Zgłoszono kandydatury i w drodze głosowania przyjęto nową Komisję Rewizyjną w składzie:
– Przewodniczący: Malinowski Bartłomiej – 16 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymane
– Zastępca: Fedko Marek – 18 głosów za, 3 wstrzymane
– Sekretarz: Okniński Adam – 18 głosów za, 3 wstrzymane
5) Wybory członków Sądu Koleżeńskiego. W związku z końcem kadencji Sądu Koleżeńskiego, przeprowadzono wybory. Zgłoszono kandydatury i w drodze głosowania przyjęto nowy skład Sądu Koleżeńskiego:
– Przewodniczący: Zieliński Kacper – 20 głosów za, 1 głos wstrzymany
– Zastępca: Olesiński Maciej – 21 głosów za
– Sekretarz: Biernat Artur – 21 głosów za
6) Obniżenie składki członkowskiej do 50zł dla wszystkich członków. Na wniosek Zarządu przeprowadzono dyskusję i głosowanie. Przy 14 głosach za, 3 przeciw i 4 wstrzymanych Walne Zebranie członków uchwaliło obniżenie składki członkowskiej. W tej chwili wynosi 50zł rocznie dla wszystkich członków.
7) Wolne wnioski i dyskusja.
a/ Prezes PTR Piotr Sewastianik zgłosił rezygnację z pełnionej funkcji. Walne Zebranie przyjęło rezygnację. Zgłoszono dwie kandydatury do funkcji prezesa. W drodze głosowania wybrano nowego prezesa, Adama Matusiewicza podziałem głosów:
– Matusiewicz Adam: 13 głosów za
– Dziemianko Rafał: 5 głosów za
– 3 osoby wstrzymały się od głosu
b/ Złożono wniosek aby szerzej informować członków o strukturze kosztów stowarzyszenia. Uchwalono publikację informacji przy 11 głosach za, 6 przeciw, 4 wstrzymane.
Na tym zebranie zakończono.