Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

W dniu 25.02.2012 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie PTR

Rozpoczęło się o godz. 11.30 w drugim terminie – 30 min po pierwszym terminie. W zebraniu udział wzięło 20 osób. Obrady otworzył Piotr Sewastianik przedstawiając porządek zebrania:

1. Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu – podsumowanie finansowe roku 2011.
3. Zmiana statutu PTR.
4. Wybory Zarządu.
5. Omówienie i wstępne szkolenie kandydatów na instruktorów modelarstwa rakietowego.
6. Omówienie zasad organizacji Krajowej Ligii Rakietowej PTR.
7. Zasady współpracy PTR z uczelniami, instytucjami pożytku publicznego, wojskiem.
8. Zasady promocji i popularyzacji PTR.
9. Wolne wnioski i dyskusja.

Przebieg walnego zebrania członków

1)Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.
2)Wybór przewodniczącego zebrania. Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono Piotra Sewastianika. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie wybrano na przewodniczącego Piotra Sewastianika.
3)Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w roku 2011. Odczytano sprawozdanie i podsumowanie finansowe, poddano pod głosowanie Walnego Zebrania. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
4)Zmiana statutu PTR. Nowy Statut uwzględnia możliwość ubiegania się przez Polskie Towarzystwo Rakietowe o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto zmniejszono strukturę Zarządu oraz usunięto zapisy o oddziałach terenowych. Nowy statut odczytano i poddano głosowaniu. Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie nowy statut.
5)Wybory Zarządu Wobec zmiany statutu Walne Zebranie członków w drodze głosowania tajnego, jednogłośnie odwołało Zarząd Główny. Zgłoszono kandydatury i przeprowadzono wybory nowego Zarządu PTR.

W drodze głosowania przyjęto nowy Zarząd w składzie:
·    Piotr Sewastianik, Prezes
·    Krzysztof Ścigalski, Zastępca Prezesa
·    Andrzej Chwastek, Sekretarz
·    Andrzej Magiera, Skarbnik
6)Omówienie i wstępne szkolenie kandydatów na instruktorów modelarstwa rakietowego. Modelarstwo otwiera nowe wyzwania na polu sportów politechnicznych. Podjęto dyskusję na temat szkolenia osób z PTR na instruktorów, zasad i programu.
7)Omówienie zasad organizacji Krajowej Ligii Rakietowej PTR. Wstępne dyskusje dotyczące jednolitego szkolenia i udziału ekip rakietowych z różnych regionów w Turnieju centralnym.
8)Zasady współpracy PTR z uczelniami, instytucjami pożytku publicznego, wojskiem. Omówiono podstawowe możliwości współpracy z instytucjami naukowymi, OPP i wojskiem.
9)Zasady promocji i popularyzacji PTR. Omówiono podstawowe zasady działania członków oraz pełnomocnictwa celowe.
10)Wolne wnioski i dyskusja. Dyskusja dotyczyła projektów krajowych i regionalnych, centralnego spotkania Festiwalu Meteora oraz współpracy z organizacjami europejskimi. Zgłoszono potrzebę częstej wymiany informacji o bieżących sprawach. Utrzymano dotychczasowy sposób działania: 3 spotkania krajowe w roku.